בחינת היתכנות שילוב מרבדים מיקרוביאליים לחים בדיאטה של דג האמנון

בחינת היתכנות שילוב מרבדים מיקרוביאליים לחים בדיאטה של דג האמנון

Student Name: 
עילי שרי
Supervisor: 
דר' גבי בנט
רווחיות ענף גידול הדגים נמצאת בירידה ונעשים מאמצים לשפרה. המזון מהווה חלק
נכבד מעלויות הגידול ) 50% לערך( ולכן נעשה מאמץ למצוא לו תחליף זול. מרבדים
מיקרוביאלים, אשר ניתן לגדלם בסמיכות למערכות לגידול דגים ולהשתמש בהם כביופילטר
לשפכי הדגים, מהווים מקור מזון פוטנציאלי. מרבדים מיקרוביאליים מהווים מארג של מיקרו-
אורגניזמים שונים החיים באותה מסה, תוך כדי קיומן של אינטרקציות רבות ביניהם,
והיוצרים תצורה משוכבת, כאשר כל שכבה שייכת לקהילת מיקרו אורגניזמים שונה. צורתו -
המשוכבת של המרבד נקבעת על ידי קיומם של גרדיאנטים של אור וחמצן לרוחבו של
המרבד, כאשר ככל שחודרים לתוך המרבד, ריכוז החמצן ועוצמת האור פוחתים. אם אכן
ניתן יהיה לייצר מהמרבדים המיקרוביאליים מזון איכותי לדגים, הדבר יוביל להקטנת עלויות
גידולם. מטרתה של עבודה זו היא לבדוק האם תוספת של מרבדים מיקרוביאלים לחים
לדיאטה של דגי אמנון, על חשבון האוכל המתועש, תשמר או אף תשפר את קצב הגידול
שלהם. לצורך כך, הזנו תשעה דגי אמנון במשקל התחלתי שבין 6.5 - 9.5 גר' בשלושה
משטרי הזנה: משטר ביקורת אשר הכיל 100% מזון מסחרי, משטר אשר הכיל 75% מזון
מסחרי בתוספת מרבד מיקרוביאלי לח ומשטר אשר הכיל 50% מזון מסחרי בתוספת מרבד
מיקרוביאלי לח, למשך כשלושה חודשים וחצי. כל טיפול כלל 3 חזרות דג אחד לאקווריום. -
הדגים נשקלו אחת לשבועיים לערך וכמות המזון אשר ניתנה להם שונתה בהתאם, על פי
מפתח של 3% ממשקל גופם, כמנת מזון יומית. בניסוי זה, נמצא כי העלייה במשקל הדגים
לאורך הניסוי, כמו גם משקלם הסופי, לא היה שונה באופן מובהק בשלושת הטיפולים. נמצא
גם כי העלייה במשקל הדגים לאורך הניסוי הייתה, בקירוב, ליניארית )קווית( – R2= 0.986 .
כמו כן, ניתן היה לראות כי לא היה הבדל מובהק בין שלושת הטיפולים בקצב הגידול
הליניארי של הדגים. עוד נמצא כי כמות המשקע )הפרשות הדגים ושאריות אוכל( הנוצרת
בתחתית האקווריומים לאורך הזמן, שונה באופן מהותי בשלושת הטיפולים, כאשר הכמות
הגדולה ביותר של משקע נוצרה בדיאטה אשר הכילה את כמות המרבד המיקרוביאלי
הגדולה ביותר. נראה אם כך, כי ניתן להחליף את השימוש במזון מסחרי להאכלת דגי אמנון
במרבד מיקרוביאלי, באופן חלקי או מלא. עוד נראה, כי השימוש במרבדים מיקרוביאליים
מעלה את כמות הפסולת במים, דבר אשר יש לו השלכות הנדסיות. נראה כי חלק מהפסולת
מקורה בכמות מרבד עודפת שניתנה לדגים. יתר על כן, כיוון שעל פי הספרות נראה כי
הדגים ניזונים באופן יותר יעיל כאשר המרבדים המיקרוביאליים מגודלים באותו מיכל בו הם
גדלים וניזונים ממנו בחופשיות, יהיה צורך לבצע שינוי במערכת הגידול של המרבדים. גידול
המרבד ביחד עם הדגים והתזונה הישירה שלהם ממנו צפויה גם להקטין את כמות הפסולת
במיכל הגידול.