הנקה קבוצתית בעכברי מעבדה

הנקה קבוצתית בעכברי מעבדה

Student Name: 
פארן רובין
Supervisor: 
דר' גבי בנט
הנקה קבוצתית מתרחשת כאשר קבוצה של אימהות שזה עתה המליטו, מגדלות יחד את
הוולדות תוך כדי הנקה וטיפול משותף בצאצאים. הנקה קבוצתית נפוצה אצל יונקים החיים
בלהקות דוגמת האריות ואחרים, אולם ישנם מחקרים המתארים הנקה קבוצתית גם ביונקים
יחידיאים דוגמת המכרסמים. מתוארים מספר מצבים חברתיים, או יותר נכון "בין אימהיים" -
המתארים את היחס בין האימהות המשתתפות בהנקה הקבוצתית, לדוגמא, קרבה
משפחתית, סמיכות ההמלטות בזמן ובמקום, מס' האמהות המשתתפות בהנקה הקבוצתית
ועוד. מטרת הניסוי היתה לבחון האם מתקיימים מצבים "בין אימהיים", נוספים על אלה
המדווחים בספרות, בהם תתרחש הנקה קבוצתית. לשם כך נבדקה קיומה של הנקה
קבוצתית במספר סיטואציות: א. כאשר שתי הנקבות הופגשו בו זמנית עם הזכר והמליטו -
בסמיכות רבה זו לזו. ב. כאשר שתי הנקבות הופגשו בו זמנית עם הזכר ובבוא הזמן רק -
נקבה אחת המליטה. ג. כאשר שתי הנקבות הופגשו עם הזכר בהפרש של שבוע וכתוצאה
מכך המליטו בהפרש של כשבוע זו מזו. בסיטואציה זו נבחן: 1 . האם הנקבה שלא המליטה
עדיין משתתפת בהנקה של השגר שכבר הומלט ו - 2 . האם מתקיימת הנקה קבוצתית
קלאסית כאשר גם האם השנייה המליטה. הנקבה נחשבה מניקה כאשר הפטמות שלה נצפו
משוכות והשיער סביבן הוסט, או שנצפתה מניקה באופן ישיר. בעבודה זו נמצא כי: 1 .
בחמישה מקרים בהם הופגשו בו זמנית שתי הנקבות והזכר, ונקבה אחת לא המליטה, לא
התקיימה הנקה קבוצתית, כלומר, נקבה שלא המליטה לא הניקה. 2. בארבעה מקרים, כאשר
שתי הנקבות הופגשו בו זמנית עם הזכר, שתיהן המליטו בהפרש של ימים בודדים והתקיימה
הנקה קבוצתית. 3. בארבעה מקרים בהם הופגשו הנקבות עם הזכר בהפרש של שבוע,
לאחר ששתיהן המליטו, התקיימה הנקה קבוצתית. 4. באותם ארבעה מקרים, כאשר אחת
הנקבות המליטה, הנקבה השנייה שהייתה בהריון מתקדם עזרה בהנקת הצאצאים הזרים,
ועל כן התקיימה הנקה קבוצתית. במהלך הניסוי נחשפנו אם כן למקרה הזהה למצוטט
מהספרות, בו מתקיימת הנקה קבוצתית קלאסית כאשר שתי הנקבות המליטו ושתיהן גידלו
והניקו יחד את הצאצאים. כאמור, לא נמצאה בניסוי זה הנקה קבוצתית, כמו זו המתוארת
אצל בני האדם ואצל הנמיות הננסיות, שנקבות שלא המליטו משתתפות בהנקת צאצאים
זרים. אנו מניחים כי לא מתקיימת הנקה קבוצתית מעין זו בעכברים. המקרה השלישי של
הנקה קבוצתית שתועדה בעבודה זאת, כאשר נקבה אחת המליטה והנקבה השנייה, בעודה
בהריון מתקדם, משתתפת בהנקה הקבוצתית, הוא מקרה שנוגד לכאורה את ההיגיון
האבולוציוני ולא נמצא לו מקור בספרות.