חקר יעילות מצלמת NDVI לצורך איתור מוקדם של מצבי עקה בצמחי סלרי הגדלים באזור יטבתה.

חקר יעילות מצלמת NDVI לצורך איתור מוקדם של מצבי עקה בצמחי סלרי הגדלים באזור יטבתה.

Student Name: 
עודד סרוגו
Supervisor: 
דר' גבי בנט, גל אשכנזי
בעבודה זו נבחנה השפעת לחות הקרקע, הנקבעת על ידי מערכת השקיה בשיטת ה- IOD , על מספר
מדדים בוטניים לאורך תקופת הגידול של הסלרי, כמו גם היבול הסופי של האשרושים. בנוסף, נבחנה
גם האפשרות להשתמש במצלמת ה- NDVI ככלי אשר יכול לחזות את היבול שיתקבל בסוף עונת
הגידול. לצורך כך גודלו שתילי סלרי למשך 98 יום בשלוש לחויות קרקע שונות שנשמרו כל עונת
הגידול. במהלך הגידול נעשה מעקב אחרי כמות המים הנצרכת בכל טיפול וגם אחרי כמות המים
המתאדה מגיגית המדידה בחווה, אחרי גובה הנוף ומספר העלים וטמפרטורת הקרקע והעלים )בצל
ובשמש(. בנוסף, העלים והקרקע צולמו במצלמת NDVI . בסוף הניסוי הוצאו צמחי הסלרי, העלווה
הופרדה מן האשרושים והאשרושים נשקלו לחוד. מטרת העבודה הייתה לבדוק האם לכמויות
מים/רמות לחויות שונות יש השפעה על מדדים בוטניים של הצמח ועל היבול ובנוסף, לבדוק האם
מצלמת ה- NDVI מסוגלת לתת אינדיקציה ל"בריאות" הצמחים ובנוסף, לחזות את היבול הסופי.
הניסוי נערך בתחנת הניסיונות של מו"פ ערבה דרומית, שתילי הכרפס הובאו ממשתלת חישתיל
ונשתלו, 112 שתילים בערוגה באורך 45 מטר. השתילים הושקו ע"י מערכת ה- IOD , מערכת טפטוף
המבוקרת באופן רציף על ידי חיישני לחות המצויים בתוך הקרקע, כך שנשמרה לחות קרקע אחידה,
תוך כדי מעקב אחר כמות המים הנצרכת. במהלך הניסוי נעשה מעקב אחר גובה הצמחים, מס'
הגבעולים, טמפ' העלים בשמש/צל ובסוף הניסוי נשקל היבול. בנוסף, אחת לשבועיים לערך צולמו
הצמחים באמצעות מצלמת NDVI . נמצא כי הטיפול בו נשמרה רמת הלחות הגבוהה ביותר )טיפול
3 (, הושקה בכמות המים הרבה ביותר, כאשר הטיפול בו נשמרה לחות הקרקע הנמוכה ביותר )טיפול
1 ( הושקה ע"י מחצית מכמות המים. כל הערכים הבוטניים היו יותר טובים בטיפול מס' 3 מאשר
בטיפולים 1 ו- 2 אשר קיבלו פחות מים. לא נמצא קשר בין כמות מי ההשקיה שהצמח מקבל לבין
טמפ' העלים של הצמח בשמש ובצל, כפי שנמדד ע"י אקדח טמפ'. בניגוד לציפיות, צילומי מצלמת ה-
NDVI לא נתנו אינדיקציה לגבי מצב ה"בריאות" של הצמחים בטיפולים השונים, וגם לא ניתן היה
לערוך חיזוי ליבול שיתקבל באמצעות צילום ה- NDVI . בניסוי זה ניתן היה לראות כי לכמות
המים/לחות הקרקע יש השפעה מובהקת על גובה הצמח בסוף תקופת הגידול, על מספר העלים שלו
ועל היבול המתקבל. ע"פ תוצאות הניסוי שלנו, בניגוד לספרות המקצועית, למצלמת ה- NDVI לא
הייתה יכולת חיזוי יבול עתידי.