חקר יעילות מצלמת NDVI לצורך איתור מוקדם של מצבי עקה בצמחי שום הגדלים באזור יטבתה

חקר יעילות מצלמת NDVI לצורך איתור מוקדם של מצבי עקה בצמחי שום הגדלים באזור יטבתה

Student Name: 
ירדן דנינו
Supervisor: 
דר' גבי בנט
בגלל החורף החם יחסית השורר בה, הערבה הדרומית מהווה אזור אטרקטיבי לגידול ירקות
קיץ מחוץ לעונה. הדבר מחייב ניצול של מים מקומיים, בדרך כלל באיכות ירודה, המכילים
ריכוזי מלח גבוהים, העלולים להגביל את הפרודוקטיביות של הצמח. במצב שכזה, יש לבחור
את הצמחים המתאימים לגידול באזור ולבחון את עמידותם למליחות של זנים שונים
המוכנסים לאזור כפוטנציאל לגידול חקלאי עתידי. ב - 15 השנים האחרונות עברה החקלאות
המסורתית מהפכה של ממש וכיום היא מסוגלת לטפל בשדה שלם ברזולוציה של צמח בודד
)להלן חקלאות מדייקת(. במסגרת החקלאות המדייקת הוכנסו טכנולוגיות אופטיות, ביניהן
מצלמות NDVI לניטור הגידולים ולמעקב אחר עקות, ואף לחיזוי יבול. בעבודה זו נבחנה
תגובתו של צמח השום להשקיה ברמות מליחות שונות ונבחנה גם יעילותה של מצלמת ה-
NDVI ככלי המעקב אחר "בריאות" הצמחים ואף בחיזוי יבול. לניסוי היו שתי השערות: 1 .
כיוון שהשום נחשב לצמח עמיד יחסית למלח, צפויה פחיתה קלה ביבול במליחות הגבוהה
ביותר. 2 . מצלמת ה - NDVI יכולה להוות כלי לזיהוי וקביעת החומרה של עקת מלח בשום,
וגם ככלי לחזוי היבול. לצורך כך נשתלו שננות שום וגודלו במשך 203 ימים תחת 3 רמות
מליחות - 1.5 EC , 3 EC ו - 4.5 EC , ב - 3 חזרות. במהלך הניסוי, חמש פעמים, נמדדו גובה
הצמח, מספר הגבעולים, טמפ' העלה בשמש ובצל ובסופו של הניסוי, היבול נאסף ונמדד.
במקביל, צמחי השום צולמו במצלמת NDVI כל שבועיים לערך. בניסוי זה נמצא שצמחי
השום שהושקו במי ההשקיה המליחים ביותר ) 4.5 EC ( הניבו את היבול הרב והטוב ביותר,
כאשר במדדים אחרים לא היה כל הבדל בין הטיפולים. נמצא גם שמצלמת ה- NDVI , לא
הייתה יעילה במעקב אחר מצבם של הצמחים ולא עזרה בחיזוי היבול. נראה כי יש לערוך
ניסויים נוספים, עם צמחים נוספים, על מנת לבחון את יעילות מצלמת ה - NDVI ככלי עזר
לחקלאי.