מלכודות טורפים בערבה הדרומית היבטים גאוגרפיים וסביבתיים

מלכודות טורפים בערבה הדרומית היבטים גאוגרפיים וסביבתיים

Student Name: 
אלי כהן
Supervisor: 
אסף הולצר
מחקר זה עוסק במלכודות טורפים בערבה הדרומית ובנגב הדרומי, מאזור קיבוץ נאות סמדר, עד
הרי אילת. האקלים באזור המחקר הינו מדברי צחיח קיצון המאופיין בכמות משקעים קטנה וברמת
לחות נמוכה.
מטרות עבודתי הן לימוד מפורט של שש מלכודות מייצגות וניתוח מקומן של כל המלכודות באזור
המחקר על פי שלושה פרמטרים: קירבה למקורות מים, קירבה לדרכים וקירבה למכלאות צאן
ולשטחי מרעה.
בימי קדם עסקו אנשים שחיו באזור בצייד הטורפים. הצייד נעשה במספר שיטות ובמיוחד במלכודות
מחילה. סביר להניח שהצייד נעשה על מנת להגן על המשק החקלאי, הכבשים והעיזים, אך ייתכן
שהצייד נעשה גם בשביל הפרווה והבשר.
במפה בה מצוינות כל מלכודות הטורפים באזור המחקר ישנן 34 מלכודות. מרבית המלכודות נמצאו
בין בקעת עובדה למצוק העתקים, באזור זה נמצאים גם מעל 700 אתרים שצפיפותם רבה.
בעבודת המחקר ניסיתי לבחון את מיקומן של 34 מלכודות הטורפים:
1( קירבה למקורות מים אזור המחקר ממוקם במדבר צחיח קיצון שכמות המשקעים נמוכה מאוד, -
לכן שיערתי שרוב המלכודות יהיו ממוקמות במרחק לא גדול ממקורות המים בגלל התנאים
הקיצוניים. מקורות מים אפשריים אלו גבים ומעיינות. לא נמצאה התאמה ברורה וחד משמעית בין
מיקום המלכודות וקירבתם למקורות מים.
2( קירבה אפשרית לדרכים הדרכים ניצלו מעברים טבעיים בשטח, מעברים אלו מצויים באוכפים –
טופוגרפיים ובאזורים יחסית מישוריים. בתחילת העבודה שיערתי שהמלכודות יהיו באזורים כאלה
מכוון שגם לטורפים וגם לבעלי החיים אחרים קל יותר לעבור בהם, ולבני אדם היה בטח קל יותר
לבנות המלכודת באזורים כאלה מאשר בהרים ובמדרונות. גם פה לא נמצאה התאמה ברורה בין
מיקום המלכודות ואוכפים טופוגרפים.
3( קירבה למכלאות צאן ושטחי מרעה פוטנציאלים בהתחלה של העבודה שערתי שהמלכדות נועדו -
לשמירה על הצאן והבקר ולא למטרות צייד לכן שיערתי שהמלכודות יהיו בקרבה למכלאות צאן
ושטחי מרעה. במהלך העבודה נמצאה רק מלכודת אחת הצמודה בבירור למכלאת צאן. ולכן גם פה
לא נמצאה התאמה בין הקרבה למכלאות הצאן לבין מיקום המלכודות.
לדעתי למרות שאין גורם מובהק למיקום המלכודות באזור המחקר אני סבור שבחירת מיקום
המלכודת מכוון ואינו אקראי. בהחלט ייתכן שמלכודת אחת נבנתה ליד מקורות מים, אחרת לאורך
דרך, והאחרת בקרבה למכלאות צאן.