ניסוי הזרמת מים שפירים לניקוי מזהמים בנחל אשלים שבמדבר יהודה

ניסוי הזרמת מים שפירים לניקוי מזהמים בנחל אשלים שבמדבר יהודה

נחל אשלים שבשמורת מדבר יהודה זוהם בסוף יוני 2017 במי בריכה תעשייתית שהכילה מזהמים שונים. בעקבות הזיהום הוחלט לערוך ניסוי שיבחן באיזו מידה יכולה הזרמה של מים שפירים להקטין את ריכוז המזהמים בנחל. לצורך כך נבחרו שישה גבי מים, שהמרחק המרבי ביניהם היה 150 מטרים. בהמלצת הוועדה המלווה הוצאנו עוד טרם הניסוי משקע חרסיתי מקרקעית אחד הגבים, כדי לבחון אם קצב הניקוי ועוצמתו בגב המטופל יהיו שונים מאשר בגבים האחרים. בכל הגבים נדגמה הקרקע בתוכם ובקרבתם.

לאחר מכן, בשני אירועים נפרדים, הוזרמו מים שפירים בספיקה של 15 מ"ק/שעה לפרקי זמן של 70 ו 73- שעות ) 1,050 ו 1,090- מ"ק, בהתאמה(. לאחר כל אירוע הזרמה נדגמה הקרקע בתוך הגבים ובקרבתם, ונדגמו המים שבתוך הגבים. בגב 4, שבו הוסרה החרסית מהקרקעית, לא נצפה הבדל ביחס לגבים האחרים, לא בכמות המזהמים ולא בערך ההגבה. מתוצאות הבדיקה עולה שיש מתאם גבוה בין המזהמים, הם אינדיקטיביים זה לזה, וכמשוער, הטיפול הביא לירידה בכמות המזהמים במי הגבים ובקרקע. רק בקרקע שבסמוך לגבים לא חל שינוי בולט בערכי הכלורידים, וניתן להסביר זאת בעוצמת השטיפה הנמוכה. לאור כמות המזהמים הרבה שנבדקה והמתאם הגבוה ביניהם, מוצגים בדוח זה רק השינויים בערכי ההגבה, פלואורידים, כלורידים, גופרית, זרחן וארסן. נראה שהזרמת מים שפירים, גם אם בכמות ספיקה קטנה במידה ניכרת משיטפונות טבעיים, משפיעה לטובה ומקטינה את כמות המזהמים בחלק הנחל שנשטף, אולם ברור שאין די בכך כדי לסלק את המזהמים מהנחל. נראה כי תוצאות הניסוי הן נתון חשוב, המצביע על היכולת להטות את הכף לגיבוש תוכנית להזרמת מים שפירים לאורך המעוק של נחל אשלים כחלק מתוכנית לשיקום הנחל.

תאריך פרסום: 
יוני, 2018
מהדורה: 
10(2)
Pages: 
28-33

Content type: