שימוש בנוגדי הג'יברלין paclobutrazole ו - uniconazole לנינוס צמח המור ) - (Gomphrena Sp.

שימוש בנוגדי הג'יברלין paclobutrazole ו - uniconazole לנינוס צמח המור ) - (Gomphrena Sp.

Student Name: 
גיא רוזן
Supervisor: 
דר' גבי בנט
עיצוב הצמח והכוונת פריחתו הם הפרמטרים העיקרים עליהם מנסים החוקרים ומגדלי
הפרחים להשפיע בבואם להתאים צמח פורח ספציפי לדרישת השוק. ברוב המכריע של
המקרים הצורך הוא נינוס הצמחים. ה - paclobutrazole וה - uniconazole הינם מווסתי
צמיחה מלאכותיים הפועלים כמעכבי סינתזת ג'יברלין, המביאים ליצירת נוף )חלק ווגטטיבי(
ננסי וצפוף יותר ואף עשויים להשפיע על החלק הרפרודוקטיבי )פרחים(. צמח המור. ה -
Gomphrena sp. , הינו צמח שפרחיו קטנים וחסרי צבע וחפיו, הנותנים לפרח את צבעו, הם
בצבע ארגמן כחלחל. פריחתו נישאת על גבי ענפי פריחה דיכוטומיים המסתיימים בתפרחת -
מפוזרת. הענף הפורח מגיע לגובה של 70-90 ס"מ ומתאים כצמח למילוי זרים. מטרת
עבודה זו הייתה להשתמש במווסתי צמיחה נוגדי ג'יברלין בכדי להפוך את המור לצמח עציץ
אטרקטיבי בעל מופע כדורי, בו המרווח בין הפרקים קצר, הגבעולים עבים ויציבים והפרחים
קרובים זה לזה. לצורך כך הונבטו וגודלו צמחי מור במשך 158 וטופלו 4 פעמים, החל
מהגעתם לגובה של כ - 10 ס"מ, במעכבי סינתזת הג'יברלין, paclobutrazole ו -
uniconazole , שיושמו בהתזה. במהלך הניסוי ובסופו של נמדדו גובהו של הצמח, מספר
פרקיו ואורכם, מספר פרחיו ואורכם וכן מספר המקבצים של פרחים )"פרחים משולשים"(.
בעבודה זו נמצא כי: 1 . בסופו של הניסוי, גובה הצמחים שטופלו ב - uniconazole היה קטן
פי 3 מגובה צמחי הביקורת ) 30 ס"מ בממוצע בטיפול מול 75 ס"מ בממוצע בביקורת(. 2 .
ביום ה - 67 לניסוי לא נמצא הבדל מובהק במספר הפרקים על הגבעול הראשי בין צמחי
הביקורת לבין הצמחים שרוססו ב - uniconazole . 3. בסוף הניסוי, לא היה הבדל מובהק
במספר הפרחים, בין הטיפולים השונים. 4. בסוף הניסוי נמצא הבדל מובהק בגודל הפרח,
בין הצמחים שרוססו ב - uniconazole , לבין הטיפולים האחרים. 5. גודל הפרח הממוצע של
הצמחים שרוססו ב - uniconazole היה גדול ב - 60% מגודל הפרח של צמחי הביקורת. 6 .
בסוף הניסוי היה הבדל מובהק באחוז הפרחים ה"משולשים" מכלל הפרחים, בין הצמחים
שרוססו ב - uniconazole ובין הטיפולים האחרים. 7 . חלקם היחסי של ה"פרחים
המשולשים" בצמחים שרוססו ב - uniconazole , היה גדול בהרבה מחלקם היחסי בצמחי
הביקורת )בערך פי 8 (. תוצאות אלה, ביחד עם תוצאות מהספרות, מצביעות על הפוטנציאל
של ה - uniconazole כחומר מננס לצמח המור ) Gomphrena sp. (, בשימוש בפרוטוקול
מתאים, מבלי לפגוע במספר הפרחים ואף לגרום לקבלתם של פרחים יותר גדולים, ומקבצי
פרחים )"פרחים משולשים"(, דבר שלא נמצא בספרות. על פי ממצאי עבודה זו פרוטוקול
הנינוס של צמח המור- Gomphrena sp. צריך לכלול: א. זריעת זרעי מור בחודש מאי יוני -
וגידולם למשך 5 חודשים. ב. אפליקציה בריסוס של uniconazole 300ppm כאשר הצמחים
בגובה של 10 ס"מ. ג. 4 אפליקציות של החומר בריסוס בהפרש של חודש וחצי לערך.