Introducing IS.ME: The Israeli Skin Microbiome Experience

Introducing IS.ME: The Israeli Skin Microbiome Experience

העור הוא האבר האפיתליאלי הגדול ביותר בגוף האדם. אבר זה מספק שטח מגע גדול ביותר בין המאכסן לבין כל הגורמים הסביבתיים המקיפים אותו. העור משמש גורם ההגנה הראשון בפני כל אתגר פיזי, כימי או ביולוגי. התיישבות החיידקים בעור מוכרת זה זמן רב כגורם אתיולוגי במחלות עור שונות, וכן כגורם מרכזי בהתפתחות התגובה החיסונית ובשמירת ההומאוסטזיס של העור.
מחקרים רבים שעסקו במיזם המיקרוביום האנושי הצביעו על מצבים שונים של המיקרוביום של העור, שבהם הוא ממלא תפקיד חשוב במניעת מחלות ובשמירת תקינות העור. אולם רוב המחקרים הללו היו מוגבלים לקבוצות של עד מאה פרטים, ולכן לא היו מסוגלים להקיף את כל המשתנים הצפויים באוכלוסיות גדולות. מיזמים עם אוכלוסיות אזרחיות גדולות הראו כי בשל יכולתם להגיע לאוכלוסיות גדולות הם יכולים לשמש במה מתאימה לפיתוח המאגר הגדול ביותר בעולם של מיקרוביום של העור. מאמר זה מתאר מיזם שמטרותיו היו אלה:

  1. פיתוח תוכנית חינוכית עבור תלמידי תיכון ואוכלוסיות אזרחיות אחרות שבמסגרתה ייאספו דגימות של המיקרוביום העורי מאוכלוסיות מגוונות, המייצגות את כל סוגי האוכלוסייה הבריאה. במה זו תשמש מרכז לנוער ולאזרחים שוחרי מדע;
  2. הכנת ספריות מדגימות המיקרוביום העורי מ 100- אלף ישראלים המייצגים את כל הקבוצות האתניות ומכל רקע גיאוגרפי, מוצא, גיל ומגדר הקיימים באוכלוסייה בישראל;
  3. שיתוף הקהילה המדעית הבינלאומית ומתן אפשרות לאנשי מדע להשתמש שימוש מרבי במאגר ידע זה.

הפוטנציאל הטמון במיזם ימומש באמצעות פרסומים מדעיים, כנסים ועבודות משותפות. שיטות ותוצאות צפויות: איסוף הדגימות ועיבודן יתבצעו בשיטות המקובלות ולפי פרוטוקולים שהופעלו בפרויקט המיקרוביום האנושי העולמי.
למטרה זאת תפותח מערכת דינמית, ידידותית למשתמש ופתוחה לכל משתמש חיצוני, כך שתעודד שיתוף ושימוש הדדי בנתונים עם כל גורם בינלאומי. אנו מצפים כי תוצאות מפעל זה יחשפו את כל הגורמים הפועלים באוכלוסיות שונות בעולם ומשפיעים על המיקרוביום של העור הנורמלי, ועל ידי כך יעזרו למקד את הגורמים הקשורים בסביבה האקולוגית והגיאוגרפית – רקע אתני, משקל, גיל ומגדר – המשפיעים על המיקרוביום הנורמלי של העור.

מאת :

תאריך פרסום: 
יוני, 2018
מהדורה: 
10(2)
Pages: 
25-27

Content type: